Про зерно та ринок зерна в Українi

Новости
Цей Закон визначає державну полiтику щодо розвитку ринку зерна як прiоритетного сектора економiки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економiчних та органiзацiйних умов конкурентоспроможного виробництва i формування ринку зерна для забезпечення внутрiшнiх потреб держави у продовольчому, насiннєвому та фуражному зернi, нарощування його експортного по
тенцiалу.

Про зерно та ринок зерна в Україні Верховна Рада України; Закон від 04.07.2002 № 37-IV

Подробнее

Про третейськi суди

Новости
Цей Закон регулює порядок утворення та дiяльностi третейських судiв в Українi та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових i немайнових прав та охоронюваних законом iнтересiв фiзичних та юридичних
Про третейські суди Верховна Рада України; Закон від 11.05.2004 № 1701-IV

Подробнее

Земельний кодекс України

Новости
1. Земля є основним нацiональним багатством, що перебуває пiд особливою охороною держави.
2. Право власностi на землю гарантується.
Земельний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III

Подробнее

Податковий кодекс України

Новости
Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.
Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI

Подробнее

Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi

Новости
Цей Закон визначає правовi засади здiйснення оцiнки майна, майнових прав та професiйної оцiночної дiяльностi в Українi, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцiнки майна з метою захисту законних iнтересiв держави та iнших суб'єктiв правовiдносин у питаннях оцiнки майна, майнових прав та використання її результатiв.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Верховна Рада України; Закон від 12.07.2001 № 2658-III

Подробнее

Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом

Новости
Цей Закон встановлює умови та порядок вiдновлення платоспроможностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторiв.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Верховна Рада України; Закон від 14.05.1992 № 2343-XII

Подробнее

Порядок проведення цiльових аукцiонiв з продажу майна платника податкiв, яке перебуває у податковiй заставi

Новости
Цей Порядок розроблений вiдповiдно до статтi 95 роздiлу II Податкового кодексу України, Закону України "Про товарну бiржу", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010 N 1244 "Деякi питання реалiзацiї статтi 95 Податкового кодексу України" та визначає порядок проведення цiльових аукцiонiв з продажу майна платника податкiв, яке перебуває у податковiй заставi.
Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває [...] ДПС України; Наказ, Порядок від 12.03.2011 № 138

Подробнее

Порядок вiдчуження об'єктiв державної власностi

Новости

Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)

Новости
Цей Закон встановлює правовий механiзм приватизацiї цiлiсних майнових комплексiв невеликих державних пiдприємств шляхом їх вiдчуження на користь одного покупця одним актом купiвлi-продажу.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) Верховна Рада України; Закон від 06.03.1992 № 2171-XII

Подробнее

Закон України "Про товарну бiржу"

Новости
Цей Закон визначає правовi умови створення та дiяльностi товарних бiрж на територiї України.
Про товарну біржу Верховна Рада України; Закон від 10.12.1991 № 1956-XII

Подробнее