Статут біржи

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)Стаття 1. Загальні положення

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Південноукраїнська універсальна біржа" (надалі - "Біржа") є юридичною особою, що створюється і здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, Закону України «Про товарну біржу», інших актів чинного законодавства, цього Статуту, правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.
1.2. Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Південноукраїнська універсальна біржа" є:
• Шумовська Інна Дмитрівна, паспорт серія ЕР №417306 виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській обл. 22 липня 2011року, місце проживання: 54018, м. Миколаїв, вул. Аеродромна, буд. 4, ідентифікаційний номер 2875120906
• Солонар Олег Вікторович, паспорт серія ЕО №112264 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл. 26 березня 1996 року, місце проживання: 54025, м. Миколаїв, провулок Парусний, буд. 1, кв. 123, ідентифікаційний номер 2520901211.
1.3 Найменування біржі: Товариство з обмеженою відповідальністю "Південноукраїнська універсальна біржа".
1.3.1 Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Південноукраїнська універсальна біржа". Скорочена назва українською мовою: ТОВ "ПУБ".
1.3.2 Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью "Южноукраинская универсальная биржа". Скорочена назва російською мовою - ООО "ЮУБ"
1.4 Місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Південноукраїнська Фондова Біржа" : 54017 м. Миколаїв, вул. Московська, 54-А.
2. Мета створення і діяльності Біржі.
2.1. Біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, публічного проведення біржових торгів.
2.2. Біржа створена з метою надання послуг в укладенні біржових угод з різними видами товарів, виявлення цін, попиту і пропозицій, вивчення, підпорядкування і спрощення товарообігу і зв'язаних з ним торгових операцій. У відповідності з чинним законодавством угоди, що зареєстровані на Фондовій біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.
2.3 Біржа не займається комерційним посередництвом та не може бути стороною біржових угод.
2.4. Біржа згідно законодавства України, може поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлене Законом і така діяльність відповідає меті, для якої створена Фондова біржа та сприяє її досягненню.
2.5. Цілями діяльності Біржі є створення умов для проведення біржової торгівлі та функціонування біржового ринку для усіх видів товарів, рухомого та нерухомого майна у тому числі, які перебувають у державній власності, згідно українського законодавства, забезпечення необхідних умов діяльності членів Біржі в процесі її функціонування, підтримка високого професійного рівня проведення торговельних операцій на Фондовій біржі.
2.6. Основним предметом діяльності Біржі є створення сприятливих умов для укладання торгівельних угод за правилами, встановленими Загальними зборами та забезпечення об’єктивного формування цін на товари на підставі якісних показників та балансу попиту та пропозиції, з необхідності мінімізації впливу на ціну позаекономічних факторів.
2.7. Біржа здійснює свою діяльність на засадах самоврядування і господарської самостійності та керуючись принципами:
 рівноправність учасників біржових торгів;
 застосування вільних (ринкових) цін;
 підтримання стабільності вільних (ринкових) цін у порядку;
 проведення біржових торгів згідно Правил біржової торгівлі.
2.8. Для виконання своєї мети та цілей Біржа може здійснювати наступні види діяльності в обсягу та порядку, встановленому українським законодавством:
 створення умов для проведення біржової торгівлі;
 організація аукціонів, торгів, конкурсів, тендерів по рухомому та нерухомому майну, товарах, продукції, інших товарно-матеріальних цінностях, у тому числі тих, які перебувають у державній власності, згідно українського законодавства;
 регулювання біржових операцій;
 регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;
 надання членам і відвідувачам Біржі, іншим юридичним і фізичним особам організаційних, інформаційних, консультаційних і інших послуг;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація біржових угод купівлі-продажу, міни (бартеру) рухомого і нерухомого майна: житлових (квартир, будинків, дач) і нежилих (будинків, споруд) приміщень, виробничих, допоміжних, складських і інших об'єктів, транспортних засобів, автомототранспортних, повітряних літальних апаратів, морських, річкових суден, залізничних вагонів, тепловозів, електровозів;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація біржових угод купівлі-продажу, міни (бартеру) промислових, сільськогосподарських, продовольчих товарів, предметів споживання і виробництва, сировини і сировинних ресурсів, нафто -, газо -, паро -, електро - та інших енергоносіїв і ресурсів;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) будівельних об'єктів і об'єктів незавершеного будівництва (промислових і житлових будинків, споруд, мостів, шляхопроводів, газо - і нафтопроводів, доріг і ін.);
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) товарно-сировинних ресурсів природного та штучного походження;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) товарів, робіт і послуг (в тому числі квитків, путівок в санаторії, в дома відпочинку, пансіонати, дитячі табори);
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни нематеріальних активів, програмного забезпечення, майнових і немайнових прав;
 продаж майна, що знаходиться у державній власності, відчуження якого можливе з рішення органів приватизації;
 продаж на аукціоні об’єктів приватизації, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва;
 реалізація транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, з видачею реєстраційних документів згідно чинного законодавства;
 організація та проведення біржових торгів по ф’ючерсних, форвардних, опціонних (включаючи на ф’ючерси), свопових контрактах та інших видах стандартизованих та індивідуалізованих контрактів у відповідності з українським законодавством та внутрішніми документами Фондової біржі;
 здійснення клірингорозрахункової діяльності;
 збір, аналіз, обробка та поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку;
 проведення інвентаризації майна підприємств, установ, організацій, в тому числі державних;
 оцінка майна, майнових та немайнових прав, товарів, поданих на біржові торги, в тому числі державних підприємств, що підлягають приватизації;
 проведення інвентаризації і визначенні початкової вартості незавершеного будівництва і майна підприємств, установ, організацій, що ліквідуються;
 підготовка документів і матеріалів для приватизації державного майна з наступною реєстрацією угод на Біржі;
 редакційно-видавницька діяльність, підготовка і випуск методичних матеріалів;
 організація видання та розповсюдження журналів, бюлетенів, поширення аудіо та відео матеріалів;
 здійснення організації та проведення виставок, презентацій та інших заходів;
 проведення експертизи документів, майна, по угодам що підготовляються до укладення;
 проведення дооцінки, оцінки, в тому числі експертної, вартості рухомого і нерухомого майна, цілісних майнових комплексів;
 лізингові операції;
 некомерційні послуги в усіх формах господарської діяльності;
 участь в розробці і реалізації інноваційних проектів, організація бізнес-центрів;
 утворення у встановленому Законом України “Про третейські суди” порядку постійно діючого третейського суду та третейського суду для вирішення конкретних спорів;
 здійснення інших видів діяльності, не заборонених українським законодавством.
В передбачених чинним законодавством випадках Біржа здійснює свою діяльність на підставі і після отримання спеціального дозволу (ліцензії).
2.9. У відповідності зі своїми цілями і задачами Біржа має право:
 мати на праві власності, володіти, набувати та відчужувати нерухоме та рухоме майно, акції, облігації та інші цінні папери, майнові та особисті немайнові права;
 випускати цінні папери у відповідності з українським законодавством;
 продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду або користування іншим юридичним чи фізичним особам майно Біржі;
 встановлювати в відповідності з чинним законодавством власні Правила біржової торгівлі і біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
 організовувати здійснення всіх видів біржових операцій;
 створювати підрозділи Біржі і затверджувати положення про них;
 встановлювати вступні і періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються Біржею;
 встановлювати інші грошові збори;
 створювати внутрішні цільові фонди;
 встановлювати і стягати в відповідності з Статутом плату за реєстрацію угод на Біржі, штрафи і інші санкції за порушення Статуту Біржі та Правил біржової торгівлі;
 засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів в торгових угодах;
 укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них;
 вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
 видавати біржові бюлетені, довідники і інші інформаційні і рекламні друковані видання;
 вступати в договірні відносини з державними, кооперативними, приватними підприємствами і організаціями, громадянами, а також бути посередником між ними в зв'язку з виконанням робіт, що стосуються предмету діяльності Біржі;
 проводити експертну оцінку рухомого і нерухомого майна, в тому числі при приватизації державної власності;
 здійснювати розробку і підготовку документації, необхідної при приватизації державного майна;
 брати участь в культурних, наукових та інших професійних обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях та інших подібних заходах;
 створювати навчальні та підготовчі курси та сприяти організації навчання та стажування членів Біржі, працівників Біржі та інших осіб як в Україні, так і за її межами;
 направляти своїх працівників за кордон для навчання, встановлення ділових контактів, участі в переговорах, збору інформації, та для здійснення іншої діяльності для реалізації мети та цілей Біржі;
 здійснювати співробітництво з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднаннями з метою реалізації статутної мети Біржі;
 розповсюджувати інформацію про свою діяльність у друкованій, електронній та інших формах;
 наймати персонал Біржі на умовах, встановлених чинним законодавством;
 видавати членам трудового колективу споживчі кредити (позички, позики);
 передавати на договірних засадах матеріальні і грошові ресурси юридичним і фізичним особам, що виконують для Біржі роботи і послуги;
 створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також філії, представництва і інші відокремлені підрозділи з правом відкриття банківських рахунків і затверджувати положення про них;
 створювати в встановленому законом порядку банки, колективні, спільні і інші підприємства, в тому числі з іноземними партнерами;
 створювати постійно діючий третейський суд та третейські суди для вирішення конкретних спорів;
 здійснювати благодійну діяльність;
 здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
 здійснювати фінансову, інформаційну, консультаційну, інвестиційну, науково-дослідну, видавничу, рекламну, маркетингову діяльність для реалізації мети та цілей Біржі;
 вчиняти інші дії, що не заборонені законодавством.
2.10. Біржа, в рамках визначених законодавством України та в межах предмету своєї діяльності, може брати участь в будь-якій зовнішньоекономічній діяльності, включаючи здійснення такої діяльності з українськими та іноземними громадянами та юридичними особами, іноземними державами та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном.

3. Юридичний статус Біржі
3.1 Біржа має власне найменування, самостійний (окремий). баланс, власні рахунки в банківських установах (в національній та/або іноземній валюті), печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, права інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
3.2 Біржа має право від власного імені укладати угоди або контракти; наймати юридичних та фізичних осіб по контракту чи на іншій цивільно-правовій основі, з метою виконання намічених завдань та функцій; брати короткострокові та довгострокові позики в національній та іноземних валютах; набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки; встановлювати відносини з державними та місцевими органами, установами та організаціями, а також з будь-якими іноземними організаціями; бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражі та третейському суді.
3.3. Біржа має право здійснювати безпосередньо будь-яку зовнішньоекономічну діяльність у межах статутних цілей та завдань і власного предмета діяльності - відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
3.4. Біржа має право укладати будь-які угоди стосовно нерухомого майна, зокрема, придбавати державне нерухоме майно у процесі приватизації/роздержавлення.
3.5. Біржа має право використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування відповідно до цільового призначення цього майна; у будь-який спосіб відчужувати власне майно юридичним і фізичним особам, а також передавати у тимчасове користування (оренду тощо) власне майно.
3.6. Біржа має право, за погодженням із Засновником, створювати (у тому числі і як співзасновник) інші юридичні особи, брати участь у вже створених підприємствах/товариствах (шляхом придбання часток у їх майні або акцій), створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.
3.7. Біржа несе відповідальність за власними зобов’язаннями усім належним їй майном.
3.8. Біржа не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава – за зобов’язаннями Біржі.
3.9. Біржа не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник – за зобов’язаннями Біржі.
3.10. Біржа несе відповідальність за зобов’язаннями власних відокремлених підрозділів – представництв, філій тощо, які здійснюють діяльність від імені Біржі.
3.11. Біржа може бути реорганізована у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
3.12. Біржа створюється на невизначений строк і може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам чинним законодавством України.

4. Майно Біржі. Статутний капітал
4.1. Біржа є власником:
4.1.1. Майна, переданого на її баланс Засновниками, в тому числі в якості внеску до статутного капіталу;
4.1.2. Доходів від діяльності Біржі, незаборонених чинним законодавством;
4.1.3. Благодійних та спонсорських внесків, пожертвувань будь-яких осіб;
4.1.4. Майна, переданого за програмами міжнародної технічної допомоги;
4.1.5. Іншого майна, набутого Біржею на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
4.2. Для забезпечення діяльності Біржі створюється статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 (Один мільйон) грн. та формується шляхом передачі їй у власність грошових коштів, що належать Засновникам, відповідно до чинного законодавства України.
4.3. Збільшення статутного капіталу Біржі здійснюється за рахунок внесків Засновників.
4.4. У Статутному капіталі Товариства частка Засновника складає:


п/п Засновник Адреса Внесок, грн. %
1. Шумовська Інна Дмитрівна
ідентифікаційний номер 2875120906 54018, м. Миколаїв,
вул. Аеродромна, буд. 4 600 000,00 (шістсот тисяч гривень 00 копійок) 60%
2. Солонар Олег Вікторович
ідентифікаційний номер 2520901211 54025 м. Миколаїв, провулок Парусний, буд. 1, кв. 123 400 000,00 (чотириста тисяч гривень 00 копійок) 40%
Разом 1 000 000,00 100%

4.5. Фонди Біржі створюються за погодженням із Засновниками Біржі.
4.6. Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

5. Управління Біржею.
5.1 Загальні Збори Засновників є вищим органом управління Біржі.
5.2 До компетенції Загальних зборів Засновників належать:
5.2.1 визначення основних напрямків діяльності Біржі і затвердження планів та звітів про їх виконання;
5.2.2 затвердження Статуту Біржі, внесення змін та доповнень до Статуту;
5.2.3 затвердження річних результатів діяльності Біржі;
5.2.4 створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
5.2.5 призначення Директора Біржі;
5.2.6 прийняття рішення про припинення діяльності Біржі, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.3. Біржова Рада формується з членів Біржі на Загальних зборах. До компетенції Біржової Ради відноситься:
5.3.1 затвердження правил фондової біржі;
5.3.2 затвердження переліку основних послуг, що надаються Біржею, тарифів на ці послуги;
5.3.3 винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі;
5.3.4 визначення організаційної структури Біржі;
5.3.5 визначення умов оплати праці посадових осіб Фондової біржі, її дочірніх підприємств, філій та представництв;
5.3.6. Біржова Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні або належним чином представлені більш 50 відсотків членів ради, рішення Біржової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради.
5.4 Директор Біржі:
5.4.1 Вирішує всі питання поточної діяльності Біржі;
5.4.2 Наймає працівників Біржі, накладає на них дисциплінарні стягнення і заохочення, розриває укладені з ними трудові договори у відповідності з трудовим законодавством;
Приймає рішення і видає накази з питань управління Біржі;
Засновниками можуть бути делеговані Директору також інші повноваження у випадках, коли це не суперечить законодавству.

6. Статус Членів Біржі.
6.1. Членами Біржі можуть бути засновники та інші юридичні особи, які взяли на себе зобов’язання виконувати всі правила, положення і стандарти Біржі.
6.2. Кожний член Біржі має рівні права щодо організації діяльності Біржі як організатора торгівлі.
6.3. Прийом нових членів Біржі здійснюється за рішенням Біржової Ради.
6.4. Перелік членів Біржі визначається в Реєстрі членів Біржі.
6.5. Член Біржі може бути виключений зі складу Біржі рішенням Біржової Ради за:
6.5.1 порушення Статуту та Правил Біржі;
6.5.2 відмову надати необхідну інформацію контролюючим органам Біржі у випадках, коли порушуються її майнові та інші інтереси;
6.5.3 за розголошення конфіденційних відомостей і комерційної таємниці про діяльність Біржі, що завдають їй матеріальні або моральні збитки;
6.5.4 анулювання ліцензії на право впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами;
6.5.5 за власним рішенням члена Біржі.

6. Трудовий колектив
7.1. Трудовий колектив Біржі складають громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності.
7.2. При найнятті на роботу між Біржею і працівниками Біржі укладається угода про конфіденційність, в якій передбачається матеріальна відповідальність та інші санкції за розголошення комерційних таємниць Біржі.
7.3. Посадові особи Біржі не повинні бути працівниками Членів Біржі і неповинні мати фінансового інтересу, прямого чи опосередкованого, в жодній фірмі – членів Біржі.
7.4. Керівні спеціалісти Біржі, безпосередньо залучені до організації торгівлі цінними паперами, повинні відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам та маги відповідні сертифікати, видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8. Припинення діяльності та ліквідація Біржі
8.1. Реорганізація (злиття, приєднання, розділ, виділ, перетворення) чи ліквідація Біржі здійснюється за рішенням Загальних Зборів Засновників Біржі, або за рішенням суду.
8.2. Ліквідація Біржі здійснюється Ліквідаційною Комісією, яка створюється Засновником, а в разі банкрутства чи припинення діяльності Біржі за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається відповідним органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Біржі.
8.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Біржі, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред’являє їх для затвердження Засновнику.
8.4. Залишкове майно розподіляється за рішенням Засновників, або згідно рішення суду.

8.5. Ліквідація Біржі здійснюється Ліквідаційною Комісією, яка створюється Засновником, а в разі банкрутства чи припинення діяльності Біржі за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається відповідним органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Біржі.
8.6. Ліквідаційна Комісія повинна опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Біржі і про порядок і строки заявлення претензій кредиторами. Ліквідаційна Комісія письмово повідомляє кредиторів і осіб, що мають з Біржею договірні відносини.
8.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Біржі, виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки, складає ліквідаційний баланс, план та пред’являє їх для затвердження Засновнику.
8.8. Залишкове майно розподіляється за рішенням Засновників, або згідно рішення суду.